{ "name": "Du Qing", "Github": "https://github.com/adoer", "blog": ["www.duqing.ink", "www.xerduo.com"], "email": ["i@duqing.ink", "duqingbetter@qq.com"], }